zapamiętaj
rejestracja »
In EnglishPolski
Forum dyskusyjneChatRadioLiga typerówRelacje na żywoGaleria zdjęć

 NAJBLIŻSZY22.01.2012
 – 
Málaga - Barça
POPRZEDNI18.01.2012
 1:2 
Real - Barça
OSTATNIE TEMATY
No database selected
( ! ) Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /var/www/html/barcaserwis/index.php on line 381
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.000093664{main}( )../index.php:0
20.0026189776mysql_fetch_array ( )../index.php:381


( ! ) Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /var/www/html/barcaserwis/index.php on line 392
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.000093664{main}( )../index.php:0
20.0027189776mysql_fetch_array ( )../index.php:392
Reklama
Sklep pi?karski FC Barcelona Nike
Nieko?cz?ca si? opowie??

Karty historii FC Barcelony, pocz??y si? zape?nia? 29 listopada 1899 roku. W?a?nie tego dnia, urodzony w szwajcarskim Winterthurze biznesmen, Hans Gamper, utworzy? pierwszy klub pi?karski w stolicy Katalonii.

W historycznym spotkaniu, odbywaj?cym si? w sali jednego z barcelo?skich gimnazjów, oprócz protoplasty Gampera, udzia? wzi?li: Gualteri Wild, Lluis d’Osso, Bartomeu Terradas, Otto Kunzle, Otto Maier, Enric Ducal, Pere Cabot, Carles Pujol, Josep Llobet, John Parsons oraz William Parsons. Ca?a jedenastka, odpowiedzia?a ochoczo, na zamieszczone 22 pa?dziernika w lokalnej prasie sportowej og?oszenie, w którym Gamper, nawo?ywa? do wst?pienia do "rodz?cego si?" w?a?nie klubu.

Podczas pierwszego zebrania postanowiono, ?e nowo utworzona dru?yna, b?dzie wyst?powa? jako Football Club Barcelona. Angielskoj?zyczna nazwa nie mog?a dziwi?, zwa?ywszy na fakt, ?e pierwszy prezydent katalo?skiego Klubu – Gualteri (Walter) Wild, a tak?e John i William Parsonsowie, byli "Dumnymi Synami Albionu".

Organizuj?c zebranie, Hans Gamper (pó?niej nazywany Joanem), z pewno?ci? nie spodziewa? si?, ?e stricte amatorska inicjatywa, w przysz?o?ci oka?e si? jedn? z najwspanialszych w dziejach Katalonii.

Od pocz?tku egzystencji FC Barcelony, pi?karze nosili s?ynne bordowo – granatowe trykoty, które przez lata ewoluowa?y, nie trac?c jednak pierwotnego kolorytu.

W 10 dni, po rzeczonym wcze?niej zebraniu, pi?karze Barcelony rozegrali pierwszy, historyczny mecz. Spotkanie z dru?yn?, z?o?on? z samych Anglików, zako?czy?o si? pora?k? Barcy 0:1.

W 1900 roku, po raz pierwszy odby?y si? derby Barcelony. Przeciwnikiem bordowo – granatowego Klubu, by?a studencka ekipa, potem znana, jako najwi?kszy lokalny rywal "Dumy Katalonii", czyli Espanyol.

Jednak?e, rodowici Katalo?czycy, ho?ubi?cy tradycj? i wierz?cy w swoje idea?y, od pocz?tku uto?samiali si? tylko z jedn? dru?yn?. W?a?nie w FC Barcelonie, spo?eczno?? katalo?ska widzia?a kontrofensyw? dla dominuj?cych dotychczas dru?yn z Madrytu.

Problemem, który w pocz?tkowej fazie istnienia katalo?skiego Klubu, sp?dza? sen z powiek dzia?aczy, pi?karzy i kibiców, by?a niemo?no?? rozgrywania spotka? na w?asnym obiekcie. "Tu?aczka" Barcy po obcych boiskach, trwa?a a? 23 lata. Przez ten czas, Barcelona rozgrywa?a swoje mecze na czterech ró?nych stadionach, co z pewno?ci?, nie u?atwia?o pi?karzom dobrej aklimatyzacji. 20 maja 1922 roku, uroczy?cie zosta?a oddana do u?ytku, arena Les Corts, obiekt, na którym pi?karze Barcelony, wywalczyli pierwsze wysokiej rangi trofea. Nieprawdopodobny jak na owe czasy obiekt, mog?cy pomie?ci? 30 tysi?cy widzów (pó?niej rozbudowany do 60 tysi?cy), wkrótce zapracowa? na miano "Katedry Futbolu". W pierwszym meczu na Les Corts, Barca pokona?a zespó? St Mirren 2:1. Stopniowo, wzrasta?a sprzeda? klubowych kart cz?onkowskich, nabywanych, przez przyjmowanych do katalo?skiej "wspólnoty" od 1910 roku "socios".

Przyjmuje si?, ?e z?ota era katalo?skiej dru?yny, przypad?a na lata 1919/1929. W czasach wspania?ej dekady, do Katalonii zawita?o wielu, najwy?szej klasy zawodników, w?ród których, z?otymi zg?oskami w historii, zapisali si? mi?dzy innymi Zamora, Sagi czy te? Piera. Pomogli oni, w pi?ciokrotnym z rz?du, wywalczeniu Mistrzostwa Katalonii, b?d?cym dobrym prognostykiem na przysz?o??.

Prze?omowy, okaza? si? sezon 1928/1929. FC Barcelona, pod wodz? pierwszego katalo?skiego trenera – Romy Fornsa, wywalczy?a inauguracyjne Mistrzostwo Hiszpanii.

Doskona?e wyniki, osi?gane przez Katalo?czyków, nie mog?y nie zosta? zauwa?one, przez dzia?aczy hiszpa?skiej federacji, bardzo mocno zwi?zanej, z dochodz?cym wówczas do w?adzy, re?imem faszystowskim genera?a Francisco Franco. Rozprzestrzeniaj?ca si? w zawrotnym tempie dyktatura, widzia?a w postaci katalo?skiego Klubu wichrzyciela, mog?cego destabilizuj?co wp?yn??, na panuj?ce w Hiszpanii stosunki, zarówno polityczne, jak i spo?eczne.

Po jednym z meczów na Les Corts, w czasie którego, katalo?ska publiczno?? zbezcze?ci?a hiszpa?ski hymn, stadion zosta? zamkni?ty. Zabroniono u?ywania j?zyka katalo?skiego i umieszczania jakichkolwiek symboli, kojarz?cych si? z Kataloni?. Pe?ni?cy obowi?zki prezydenta Klubu, Joan Gamper, zosta? zmuszony do wyjazdu z Barcelony. W 1930 roku, protoplasta, innowator i za?o?yciel nie tylko FC Barcelony, lecz równie? futbolu katalo?skiego zmar?, pozostawiaj?c po sobie niezapomniane chwile, którymi katalo?scy kibice, cieszy? si? mogli, przede wszystkim dzi?ki Szwajcarowi.

Wraz z rozpocz?ciem Wojny Domowej w Hiszpanii, Barcelona prze?ywa?a jeden z najwi?kszych kryzysów w historii. Miesi?c po inicjacji konfliktu zbrojnego, nowo wybrany prezydent Barcy Josep Sunol, zosta? zamordowany, przez demonicznych ?o?nierzy, wst?puj?cego na piedesta? nienawi?ci, genera?a Franco. Szcz??liwie, za spraw? irlandzkiego szkoleniowca Barcelony Patricka O’Connela, dru?yna przebywa?a wówczas na tournee po kontynencie ameryka?skim, co zapobieg?o, jeszcze wi?kszej, zdawa?oby si? tragedii.

16 marca 1938 roku, faszystowskie si?y lotnicze, zrzuci?y na obiekty klubowe bomb?, powoduj?c ogromne, liczone w milionach peset straty. Zniszczeniu uleg?y wszystkie, wywalczone dot?d trofea. Par? miesi?cy pó?niej, Barcelona znalaz?a si? pod frankistowsk? "okupacj?". Klub, symbol katalo?skiego nacjonalizmu, traci? na swojej renomie, a liczba socios, drastycznie mala?a. W tym czasie, nazwa Klubu, zosta?a zmieniona z oryginalnej Football Club Barcelona, na bardziej hiszpa?sk?: Club de Futbol Barcelona. Ostatecznie, pod now? "bander?", Barca wyst?powa?a a? do roku 1973. Ponadto, liczba czerwonych pasów na katalo?skiej fladze – Seneyrze, zosta?a zredukowana z czterech do dwóch. Macierzysta ilo??, zosta?a przywrócona w 1949 roku.

Jednak?e, wszechobecny, zarówno polityczny, jak i spo?eczny chaos, post?puj?ca faszyzacja kraju, czyhaj?ce na ka?dym kroku gro?by i zastraszenia, w ostatecznym rozrachunku, nie osi?gn??y spodziewanego przez hiszpa?skie w?adze celu. FC Barcelona, jako symbol odradzaj?cego si? katalo?skiego nacjonalizmu i samostanowienia, w trudnych momentach by?a odskoczni? do spokojniejszego, pozbawionego trwogi i strachu ?wiata, pe?ni?c przy tym rol? "pocieszyciela", na którego w ka?dej, nawet najtrudniejszej chwili, zawsze mo?na liczy?. Oparcie w ukochanym Klubie, stanowi?o przypadek absolutnie bez precedensu w ?wiatowym futbolu. Mimowolne zaanga?owanie pi?karzy FC Barcelony w popraw? losu zastraszanych kibiców, by?o dowodem na to, jak g??boko, mog? by? zakorzenione wzajemne relacje.

Ostateczne zwyci?stwo nad wrogim re?imem, utwierdzi?o Katalo?czyków w przekonaniu, ?e ka?de, nawet najbardziej przyt?aczaj?ce przeciwno?ci losu, s? do przezwyci??enia. Odbijaj?c si? od sportowego oraz ekonomicznego dna, Barca ponownie, po 15 latach przerwy, w sezonie 1944/1945, wywalczy?a Mistrzostwo Hiszpanii. Dodatkowo, klubowa gablota przyj??a kilka innych pucharów, które jednoznacznie potwierdzi?y, ?e kryzys przeszed? do historii.

Obchodzona w 1949 roku, pi??dziesi?ta rocznica FC Barcelony, zbieg?a si? z coraz wi?kszym zainteresowaniem kibiców katalo?skim Klubem, g?ównie za spraw? 25 tysi?cy kart cz?onkowskich, jakie wtenczas zosta?y sprzedane. W tym czasie, w dorobku Barcy, by?o 21 Mistrzostw Katalonii, 9 Pucharów Króla i 4 Mistrzostwa Hiszpanii.

Rok 1950, przyniós? najwy?sze w historii Barcelony zwyci?stwo, nad jej odwiecznym rywalem. Real Madryt, zosta? srogo upokorzony, ulegaj?c katalo?skiej jedenastce a? 2:7!

W 1953 roku, w FC Barcelonie, odby?y si? pierwsze, demokratyczne wybory prezydenckie. Zwyci?zc? zosta? Francesco Miro – Sans. Priorytetowym celem, dla "?wie?o" wybranego szefa Barcy, by?o wybudowanie nowego stadionu, na którym jeszcze wi?ksze rzesze fanów, mog?yby podziwia? gr?, ich wielbionej do granic mo?liwo?ci dru?yny. Trwaj?ca 3 lata budowa nowego obiektu, poch?on??a 330 milionów peset. Historyczna chwila nast?pi?a 24 wrze?nia 1957 roku. Tego dnia, zosta? oddany do u?ytku, olbrzymi, monumentalny z widowni? na 90 tysi?cy widzów stadion, "ochrzczony" jako El Nou Estadi del Futbol Club Barcelona. Jako, ?e dla kibiców nazwa ta, okaza?a si? za d?uga, szybko przemianowano j? na Camp Nou, co znaczy dos?ownie "Nowy Stadion". Warto nadmieni?, ?e pierwszym przeciwnikiem, z jakim Barcelona, na nowej arenie stan??a w szranki, by?a Legia Warszawa. Spotkanie zako?czy?o si? zwyci?stwem gospodarzy, którzy triumfowali 4:2.

W sezonach 1958/1959 oraz 1959/1960, Barca triumfowa?a w rozgrywkach o Mistrzostwo Hiszpanii, pod wodz? jednego z najwybitniejszych trenerów w historii katalo?skiego Klubu – Hellenio Herrery. Dru?yna, maj?ca w swoich szeregach, tak wybitnych zawodników jak Kocsis, Czibor, Evaristo, Kubala czy Villaverde, by?a gwarantem sportowego sukcesu.

W 1960 roku, zawodnik "Dumy Katalonii" Luis Suarez, zosta? wybrany najlepszym pi?karzem Europy, tym samym zapocz?tkowuj?c, pó?niejsze wysokiej rangi, indywidualne wyró?nienia, jakie otrzymywali pi?karze Barcelony.

Pomimo, nie najlepszej postawy Barcy, na pocz?tku lat 60., obywatele Katalonii coraz bardziej identyfikowali si? z Klubem i w?a?nie wówczas, powsta?a os?awiona maksyma, g?osz?ca, ?e "FC Barcelona to wi?cej ni? klub".

W 1966 roku, za 226 milionów peset, zosta?y sprzedane tereny stadionu Les Corts, areny, na której rodzi?a si? wielka FC Barcelona.

Jednymi z najlepszych w historii Barcelony, by?y lata 70. W 1971 roku, ?upem "Dumy Katalonii" pad? Puchar Hiszpanii. 13 sierpnia 1973 roku, do stolicy Katalonii zawita? s?ynny Johan Cruyff. Przybycie "Lataj?cego Holendra", oznacza?o nie tylko sukces sportowy (Barca wywalczy?a Mistrzostwo w sezonie 1973/1974), ale i marketingowy. Blisko siedemdziesi?ciotysi?czna liczba socios, zapewnia?a spore dochody, czyni?c tym samym FC Barcelon?, najbardziej mocarnym klubem pi?karskim ?wiata.

W sezonie 1973/1974, dwa gole Asensi'ego i pojedyncze trafienia Cruyffa, Sotila i Juana Carlosa, da?y Barcelonie, wyjazdowe zwyci?stwo nad Realem Madryt. Po spotkaniu, zirytowany genera? Franco zapyta?, dlaczego ten fenomenalny Holender, nie gra w dru?ynie z Estadio Santiago Bernabeu. Us?yszawszy odpowied?, ?e najzwyczajniej w ?wiecie woli on gr? dla "Dumy Katalonii" ani?eli "Blancos", genera? srogo si? zdenerwowa?...

Dopiero w 1975 roku, ponownie na barcelo?skich obiektach sportowych, zago?ci?y, usuni?te jeszcze w latach 20., katalo?skie flagi.

6 maja 1978 roku, rozpocz??a si?, trwaj?ca a? 22 lata, era nowego prezydenta FC Barcelony, Josepa Lluisa Nuneza. Wzrost gospodarczy, niezachwiana p?ynno?? finansowa, to tylko niektóre z czynników, przemawiaj?cych za twierdzeniem, ?e by? to najlepszy okres w historii Klubu.

Na sukcesy, pi?karze Barcy, nie kazali d?ugo czeka?. W 1979 roku, podopieczni Joaquima Rife, wywalczyli Puchar Zdobywców Pucharów. 40 tysi?cy, przyby?ych do szwajcarskiej Bazylei fanów z Katalonii, mog?o radowa? si?, po ko?cz?cym fina?owy mecz gwizdku s?dziego, w którym Barcelona okaza?a si? lepsza od niemieckiej Fortuny Duesseldorf, wygrywaj?c 4:3. Przy tej okazji, warto nadmieni?, ?e to w?a?nie zespó? z Estadio Camp Nou, najwi?cej, bo a? czterokrotnie, triumfowa? w rozgrywkach Pucharu Zdobywców Pucharów.

W sezonie 1981/1982, FC Barcelona, po raz drugi triumfowa?a w rozgrywkach PZP. 4 czerwca 1982 roku, do stolicy Katalonii zawita?, uwa?any wówczas, za jednego z najlepszych pi?karzy globu, Diego Armando Maradona. Przybycie Anglika Terry’ego Venablesa zaowocowa?o, dziesi?tym zwyci?stwem w rozgrywkach ligi hiszpa?skiej. W 1988 roku, w roli szkoleniowca katalo?skiego giganta, zadebiutowa? legendarny Johan Cruyff. Poza fenomenaln? gr?, jak? cieszy? publiczno?? zgromadzon? na Camp Nou, przeszed? do historii, jako najd?u?ej zasiadaj?cy szkoleniowiec, na ?awce trenerskiej w historii FC Barcelony. O?mioletni pobyt, w roli opiekuna Barcy, przez wielu uznawany jest, za najwspanialszy w historii Klubu. W sezonie 1988/1989, Barcelona po raz trzeci triumfowa?a w rozgrywkach PZP. Lecz najwi?ksze triumfy pod jego wodz?, przypad?y na lata 90. Czterokrotne (!) z rz?du wywalczenie Mistrzostwa Hiszpanii sprawi?o, ?e Katalo?czyków zacz?to okre?la? mianem "Dream Teamu". Cech? charakterystyczn?, dla podopiecznych Cruyffa, by? najbardziej widowiskowy styl gry na ?wiecie. Zakrojone na wielk? skal? sukcesy, oprócz rodowitych Katalo?czyków (Sergi, Begiristain, Bakero i wielu innych), gwarantowa?o, uznawane za najlepsze w historii futbolu, mi?dzynarodowe trio: Stoichkov, Laudrup, Koeman.

Dzie? 20 maja 1992 roku, w klubowych anna?ach, zapisa? si? z?otymi literami. 70 lat po uroczystej inauguracji Les Corts, FC Barcelona, po raz pierwszy w historii, wywalczy?a Puchar Europy, najcenniejsze klubowe trofeum na Starym Kontynencie. Na legendarnym, londy?skim stadionie Wembley, "Dumie Katalonii" przysz?o zmierzy? si? z Sampdori? Genua. Po bezbramkowym remisie w regulaminowym czasie gry, Barca dopi??a swego, w 112 minucie dogrywki. Piekielnie mocny, jeden z najwa?niejszych w historii Klubu strza?, odda? Ronald Koeman, zapewniaj?c Barcelonie zwyci?stwo, w t? niesamowit?, majow? noc.

W 1995 roku, do Barcelony zawita? Brazylijczyk Romario, który ju? w pierwszym sezonie gry, zdoby? dla katalo?skiej dru?yny a? 34 bramki.

Najbardziej spektakularnym wydarzeniem roku 1997, by?o zdobycie po raz czwarty, Pucharu Zdobywców Pucharów. Jedyn? bramk? spotkania zdoby?, rozpoczynaj?cy wielk? karier? Brazylijczyk Ronaldo. Ponadto, w tym sezonie, Barca wywalczy?a Superpuchar Hiszpanii oraz Puchar Króla, po pami?tnym meczu na Estadio Santiago Bernabeu, w którym Barcelona pokona?a Real Betis Sewilla 3:2.

W sezonie 1997/1998, "Duma Katalonii", pod wodz? Louisa van Gaala, po 39 latach przerwy, wywalczy?a dublet, tj. Mistrzostwo i Puchar Hiszpanii. Przypadaj?ca nast?pnego roku, setna rocznica istnienia Klubu, zosta?a pi?knie okraszona, wywalczeniem szesnastego Mistrzostwa La Liga. 23 lipca 2000 roku, prezydentem FC Barcelony zosta?

Joan Gaspart. Za jego "rz?dów", Klub nie wywalczy? ?adnego, znacz?cego trofeum. Fatalna prezesura, zostawi?a swoje bogate pok?osie w ogromnych d?ugach, z jakimi boryka?a si? katalo?ska dru?yna. Nie ciesz?cy si? dobr? s?aw?, a przez wielu znienawidzony Gaspart, znalaz? swojego godnego nast?pc?. 15 czerwca 2003 roku, m?ody, 41-letni prawnik, Joan Laporta, przej?? stery nad FC Barcelon?. Kart? przetargow?, która pomog?a mu zwyci??y? w wyborach, by?a obietnica sprowadzenia na Camp Nou, pi?karskiej gwiazdy z najwy?szej pó?ki. Po nieudanych podej?ciach do Davida Beckhama, Laporta, zdecydowa? si? na zakup Brazylijczyka Ronaldinho. Nabyty za 30 milionów euro z Paris Saint Germain, reprezentant "Canarinhos", z miejsca, sta? si? ulubie?cem kibiców i zawodnikiem, wokó? którego, obraca?a si? gra FC Barcelony. Stopniowo, Ronaldinho, stawa? si? coraz lepszym pi?karzem, wydatnie przyczyniaj?c si?, do wywalczenia przez Barc? wicemistrzostwa Hiszpanii, w sezonie 2003/2004. W przerwie letniej do Klubu, do??czyli inni znakomici pi?karze, mi?dzy innymi triumfator Ligi Mistrzów z FC Porto, Portugalczyk Deco, jeden z najlepszych snajperów w Hiszpanii, Kameru?czyk Samuel Eto’o, finalista Champions League w barwach AS Monaco, Francuz Ludovic Giuly czy zdobywca 243 bramek dla Celticu Glasgow, Szwed Henrik Larsson.

Maj?c w sk?adzie tak renomowanych pi?karzy, powoli zaczyna?o si? mówi? o nowym "Dream Teamie". Nie potwierdzi?y tego, wyst?py w Lidze Mistrzów, gdzie Barca, uleg?a w 1/8 fina?u Chelsea Londyn, pozostawiaj?c jednak po sobie bardzo dobre wra?enie i przede wszystkim, 2 cudowne gole zdobyte przez Ronaldinho, w meczach przeciwko Milanowi i w?a?nie Chelsea. Jednak?e, co nie uda?o si? w Europie, zosta?o osi?gni?te w Primera Division. FC Barcelona, 14 maja 2005 roku, na kilka kolejek przed zako?czeniem sezonu, zapewni?a sobie siedemnaste w historii Mistrzostwo Hiszpanii, osi?gaj?c "zwyci?ski remis", w meczu przeciwko Levante.

Fiesta, z okazji wywalczenia tytu?u, przyci?gn??a na ulice Barcelony a? 900 tysi?cy fanów, z których ka?dy, z szerokim u?miechem na twarzy móg? za?piewa? "Campeones, Campeones".

Rok pó?niej dowodzona przez Franka Rijkaarda Barcelona osi?gn??a jeszcze wi?kszy sukces. Nie do??, ?e obroni?a tytu? mistrzowski to na dodatek odnios?a triumf w rozgrywkach Ligi Mistrzów. Siedemnastego maja 2006 roku w Pary?u Katalo?czycy po dramatycznym meczu pokonali londy?ski Arsenal 2:1, cho? to oni pierwsi przegrywali w tym pojedynku. W lidze hiszpa?skiej osiemnastokrotny Mistrz Kraju poradzi? sobie bardzo ?atwo, wyprzedzaj?c Real Madryt i Valenci?.

Autor: Grzegorz Gwizda?a; ?ród?o: w?asne


Główna wiadomość

Oficjalnie: Song w Barcelonie za 19 mln euro!

18.08.2012 | 18:09:30 | dodał: Rafał Ciosmak


Dziś dokładnie o godzinie 18:00 na oficjalnej stronie internetowej Barcelony pojawiła się informacja o osiągnięciu porozumienia z Arsenalem Londyn w sprawie transferu Alexa Songa....

Liczba komentarzy: 0
Pozostałe aktualności

Bramki z meczu Barcelona-Atletico Madryt w wysokiej rozdzielczości

25.12.2012 | 13:22:09 | dodał: Tomasz Michalski
Mamy dla Was gole ze spotkania pomiędzy Barceloną a Atletico Madryt. Trafienia dla Dumy Katalonii za...

Liczba komentarzy: 0

Bramki z meczu Rayo-Barcelona w wysokiej rozdzielczości

30.10.2012 | 19:20:10 | dodał: Tomasz Michalski
Mamy dla Was gole ze spotkania pomiędzy Rayo a Barceloną. Trafienia dla Dumy Katalonii zanotowali: ...

Liczba komentarzy: 0

Bramki z meczu Deportivo-Barcelona w wysokiej rozdzielczości

28.10.2012 | 16:42:50 | dodał: Tomasz Michalski
Mamy dla Was zaległe gole z szalenie emocjonującego i co najważniejsze wygranego spotkania pomiędzy ...

Liczba komentarzy: 0

Bramki z Grand Derby: Barcelona vs Real Madryt w wysokiej rozdzielczości

07.10.2012 | 23:23:43 | dodał: Tomasz Michalski
Mamy dla Was gole ze zremisowanego Grand Derby pomiędzy Barceloną a Realem Madryt.Oba trafienia dla ...

Liczba komentarzy: 0

Bramki z meczu Sevilla-Barcelona w wysokiej rozdzielczości

30.09.2012 | 00:22:13 | dodał: Tomasz Michalski
Mamy dla Was gole z wygranego spotkania pomiędzy Sevillą a Barceloną. Trafienia dla Dumy Katalonii w...

Liczba komentarzy: 0

Bramki z meczu Barcelona-Granada w wysokiej rozdzielczości

23.09.2012 | 01:04:24 | dodał: Tomasz Michalski
Mamy dla Was gole wygranego spotkania pomiędzy Barceloną a Granadą. Trafienia dla Dumy Katalonii w k...

Liczba komentarzy: 0

Bramki z meczu Getafe-Barcelona w wysokiej rozdzielczości

17.09.2012 | 00:45:17 | dodał: Tomasz Michalski
Mamy dla Was gole z wysoko wygranego spotkania pomiędzy Getafe a Barceloną. Trafienia dla Dumy Kata...

Liczba komentarzy: 0

Bramki z meczu Osasuna-Barcelona w wysokiej rozdzielczości

28.08.2012 | 15:30:31 | dodał: Tomasz Michalski
Mamy dla Was gole z wygranego spotkania pomiędzy Osasuną a Barceloną.Obydwie bramki dla Dumy Katalo...

Liczba komentarzy: 0

Bramki z meczu Barcelona-Real Sociedad w wysokiej rozdzielczości

20.08.2012 | 18:45:30 | dodał: Tomasz Michalski
Mamy dla Was gole z wysoko wygranego spotkania pomiędzy Barceloną a Realem Sociedad.Bramki dla Barce...

Liczba komentarzy: 0

Tello od początku, Piqué, Iniesta i Alexis na ławce

19.08.2012 | 20:10:07 | dodał: Rafał Ciosmak


Tito...

Liczba komentarzy: 01.FC Barcelona58
2.Real Madryt51
3.Villarreal CF42
4.Valencia CF40
5.RCD Espanyol37
6.Athletic Club32
Zobacz pełną tabelę »

Hercules - FC Barcelona
21. kolejka ligowa
29.01.2011
UD Almería - FC Barcelona
1/2 CdR
02.02.2011


W dniu dzisiejszym nikt nie obchodzi urodzin


Sklep pi?karski FC Barcelona Nike

On-line na stronie:
Regulamin strony »"Z Realem zawsze jest tak samo. Oni nie chcieli grać z nami w piłkę nawet na własnym stadionie."

Gerard Piqué.
Sonda na BS
Czy Oriol Romeu powinien porócić latem do Barcelony?

Tak, to młody, utalentowany zawodnik, warto wydać na niego 10 milionów euro
Nie, jest niepotrzebny, mamy mnóstwo graczy na jego pozycję
Partnerzy Barca Serwis
asroma.plbocajuniors.pl