zapamiętaj
rejestracja »
In EnglishPolski
Forum dyskusyjneChatRadioLiga typerówRelacje na żywoGaleria zdjęć

 NAJBLIŻSZY22.01.2012
 – 
Málaga - Barça
POPRZEDNI18.01.2012
 1:2 
Real - Barça
OSTATNIE TEMATY
No database selected
( ! ) Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /var/www/html/barcaserwis/index.php on line 381
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.000093752{main}( )../index.php:0
20.0033189864mysql_fetch_array ( )../index.php:381


( ! ) Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /var/www/html/barcaserwis/index.php on line 392
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.000093752{main}( )../index.php:0
20.0034189864mysql_fetch_array ( )../index.php:392
Reklama
Sklep pi?karski FC Barcelona Nike
Aktualności
Daniel Alves od A do Z
26.01.2009 | 14:57:01 | dodał: Jakub Gorzewski

Nie?atwo odpowiedzie? na pytanie, kto jest najlepszym prawym obro?c? ?wiata, bo konkurentów do tego miana mo?na znale?? kilku. Jednak wszyscy pi?karze, którzy mieli okazj? gra? z zawodnikiem Barcelony albo przeciwko niemu, nie maj? w?tpliwo?ci, ?e zas?uguje na to okre?lenie. A ju? na pewno Daniel Aloes Da Silva za kilka lat b?dzie pierwszy na li?cie, bo z grona pretendentów jest najm?odszy.

Adaptacja. Pierwszych kilkana?cie meczów Daniego Alvesa w Barcelonie nie by?o do ko?ca udanych. Zawodnik dobrze wype?nia? zadania defensywne, ale nie by? tak aktywny w ataku, jak kiedy? w Sewilli. W ostatnim sezonie sp?dzonym w tym zespole zanotowa? przecie? trzyna?cie asyst i w skali ca?ej ligi ust?pi? tylko Gutiemu z Realu Madryt. Tymczasem w dru?ynie z Katalonii raczej nie uczestniczy? w bramkowych akcjach. "Spokojnie, wkrótce zobaczycie Alvesa z Sevilli. Barca ma zupe?nie inny system i styl gry, musz? si? przyzwyczai?. Pracuj?c z Pepem Guardiol?, czuj?, ?e ka?dego dnia jestem lepszym pi?karzem. To w ko?cu b?dzie wida? na boisku" - zapewnia? kibiców. I rzeczywi?cie, listopad by? ju? dla pi?karza bardzo udany. Znów na boisku by? niezwykle aktywny, znajdowa? si? w ró?nych sektorach boiska. Na koniec tego miesi?ca legitymowa? si? ju? bardzo dobrym wynikiem: gol i cztery asysty w Primera División oraz dwa ostatnie podania w Champions League.

Barcelona. Wiosn? 2008 roku chcia?a go zarówno Barca, jak i Real. "Wybra?em t? pierwsz?, bo bardziej jej na mnie zale?a?o, a zapitym FC Barcelona to co? wi?cej ni? klub" - powiedzia? podczas prezentacji na Camp Nou. A na pytanie, czy nie ?a?uje, ?e nie przeniós? si? do Chelsea, odpar?: "Nie, bo Hiszpania ma lepszy klimat ni? Anglia." Dorzu?my do tego jeszcze jedn? wypowied?, ?wiadcz?c?, ?e Dani wie, jak si? przypodoba? kibicom: "Sevilla jest wielkim klubem, ale dopiero w Barcelonie wygra?em dziesi?? meczów z rz?du. Ponadto w Sewilli nie mog?em wyj?? na ulic?, a tu - owszem, bo ludzie umiej? respektowa? prywatno?? pi?karza. "

Ch?opiec samby, czyli Niño de la samba. Tak nazywali zawodnika kibice Sevilla FC. On sam mówi?, ?e wola?by by? nazywany ch?opcem z pla?y, bo w rodzinnej Bahii, gdzie przyszed? na ?wiat 6 maja 1983 roku w miejscowo?ci Juazeiro, zdecydowanie wi?cej czasu sp?dza? na brzegu morza, wygrzewaj?c si? na s?o?cu b?d? kopi?c pi?k?, ni? na parkiecie. Natomiast obecny trener Pep Guardiola nazywa go po prostu "maszyna".

Dziecko. Pó? roku temu Dani zosta? ojcem. "?atwiej przychodzi mi powstrzymywa? rywali na boisku, ni? zmienia? pieluchy. Musi to robi? ?ona" - mówi. Narodziny potomka sprawi?y, ?e rozsta? si? z na?ogiem, w którego sid?ach tkwi? przez kilka lat. By?a to gra na PlayStation. "Wol? po?wi?ca? czas dziecku" - mówi.

Entuzjastyczne opinie. Towarzysz? grze Daniego od kilku lat. Najpierw, w 2006 roku komentator dziennika ''AS'' napisa? o nim: "Alves to Ronaldinho linii obrony. Wszystko, co robi na boisku, robi perfekcyjnie. Jest najlepszym obro?c? ?wiata i w ogóle jednym z najlepszych pi?karzy planety. Tylko nie wszyscy jeszcze o tym wiedz?." W poprzednim sezonie ta sama gazeta podtrzyma?a t? opini?, tylko zmieni? si? gracz, do którego Dani zosta? porównany: ''Alves jest dla Sevilli wszystkim: obro?c?, skrzyd?owym, re?yserem gry. Jego rol? mo?na porównywa? tylko z t?, jak? w Barcelonie pe?ni Leo Messi''. Aleksandr Kier?akow, by?y kolega z zespo?u, mówi o nim: "Jest jak lokomotywa, nigdy si? nie m?czy."

Fotografia. 31 stycznia 2003 roku, o godzinie jedenastej w nocy, w siedzibie Sevilli trwa?a narada trzech panów: prezydenta Jose Marii Del Nido, dyrektora sportowego Monchiego i rzecznika prasowego Jesusa Gomeza. Pozosta?a godzina do rozstrzygni?cia wa?nej kwestii: kupi? z brazylijskiego klubu Esporte Club Bahia Salvador 19-letniego obro?c? Daniego Alvesa, czy te? nie. Zawodnika oczywi?cie nie by?o w Hiszpanii, ma?o tego - widzia? go na oczy tylko asystent Monchiego - Antonio Fernandez, którego akurat nie by?o w mie?cie, a przed trójk? m??czyzn le?a?y jedynie kasety wideo oraz fotografia zawodnika. Monchi d?ugo obraca? j? w r?kach i wreszcie powiedzia?: "To najbrzydszy dzieciak, jakiego kiedykolwiek widzia?em. Czy kto? tak wygl?daj?cy mo?e by? naprawd? dobrym pi?karzem? Nie kupujmy go, znajdziemy kogo? innego." Jednak Del Nido, który kiedy? podzieli? si? niniejsz? histori? z dziennikarzami, zadecydowa?, ?e zaufa entuzjastycznym referencjom wystawionym przez Fernandeza i podj?? decyzj? o wypo?yczeniu. Po kilku miesi?cach ju? nie by?o w?tpliwo?ci, i? nale?y go definitywnie wykupi?. Dzi? przy ka?dej okazji powtarza: "To moja zas?uga, ?e gra? dla nas."

Grupa. Dani Alves jest cz?owiekiem powszechnie lubianym, wszyscy koledzy wyra?aj? si? o nim wy??cznie pozytywnie, nigdy nie mia? z ?adnym konfliktu: "Sukces sportowy w grach zespo?owych mo?e odnie?? tylko grupa przyjació?. Dlatego te? zawsze staram si?, by w szatni panowa?a jak najlepsza atmosfera. Dla wszystkich mam u?miech i rad?" - t?umaczy. W Sevilli dochrapa? si? nawet opaski kapitana, jednak w Barcelonie raczej nie ma na ni? szans.

Hobby. Dani Alves lubi filmy oraz ksi??ki. Przyznaje, ?e wi?cej ni? pi?? razy ogl?da? film ''Ludzie honoru'', natomiast kilkakrotnie przeczyta? ''Alchemika'' Paulo Coelho. Spo?ród aktorów najwy?ej ceni Willa Smitha i Juli? Roberts. Gdyby nie by? pi?karzem, chcia?by zosta? kierowc? Formu?y 1. Na co dzie? je?dzi BMW 6.

Idol. Dla Daniego Alvesa pi?karskim wzorem zawsze by? Cafu, którzy przez dwana?cie lat mia? etat na prawej obronie w reprezentacji Brazylii. "Wszyscy nasi boczni obro?cy chcieli gra? jak on albo Roberto Carlom" - wspomina. "Obaj pokazali, ?e boczny obro?ca nie musi by? uzupe?nieniem sk?adu, ale mo?e sta? si? gwiazd?. Dowiaduj?c si?, jaki - w pe?ni profesjonalny" - tryb ?ycia prowadzi Cafu, zrozumia?em, co musz? zrobi? tak?e poza boiskiem, by kiedy? zosta? takim jak on.

J?zyk katalo?ski. Dani Alves zawzi?? si? i postanowi? nauczy?, po przybyciu do Barcelony, j?zyka katalo?skiego. Ju? na prezentacj? przygotowa? zdanie po katalo?sku: "Esic molt content de estar aqui" ("Jestem bardzo zadowolony, ?e tu jestem"). Potem poprosi? o wynaj?cie przez klub nauczyciela, a do kolegów apelowa?, by zwracali si? do niego tylko po katalo?sku. Po kilku miesi?cach utrzymuje, ?e rozumie ju? wszystko, a i mówi coraz wi?cej. Nic dziwnego, ?e postanowi? robi? szybkie post?py. W szatni Barcelony jest bowiem coraz wi?cej wychowanków, trener te? jest miejscowy, zatem nie ma ?adnych powodów, by u?ywa? hiszpa?skiego, czyli kastylijskiego. "Czuj? si? ju? w pe?ni Katalo?czykiem" - powiedzia? kilka tygodni temu.

Kasa. Dani Alves jest najdro?szym obro?c? ?wiata. Barcelona zap?aci?a za niego 32 miliony euro, a je?li zawodnik rozegra okre?lon? liczb? spotka? i przyczyni si? do odniesienia okre?lonych sukcesów, b?dzie musia?a do?o?y? jeszcze cztery. Sewilla zrobi?a na tym zawodniku znakomity interes, gdy? zap?aci?a za niego w 2003 roku 800 tysi?cy euro. Sam zawodnik na zarobki te? nie narzeka, a do tego ma olbrzymi kontrakt reklamowy z Nike. Jest w tej chwili trzecim najwa?niejszym futbolist? w stajni ameryka?skiego producenta, po Cristino Ronaldo i Didierze Drogbie.

Lesotho. Wielkim marzeniem Daniego Alvesa jest podró? do Afryki. Ma przyjaciela pochodz?cego z Lesotho, który wiele mu naopowiada? o tym kraju oraz ca?ym kontynencie. Chcia?by nie tylko tam pojecha?, ale te? prowadzi? akcje charytatywne na rzecz Czarnego L?du. Zapewne nied?ugo zaanga?uje si? zatem w dzia?alno?? fundacji Samuela Eto'o, która od lat wspomaga biednych w Afryce, zw?aszcza dzieci.

Mistrzostwa ?wiata. Na razie Dani Alves wyst?powa? tylko w m?odzie?owym mundialu. W 2003 roku by? filarem zespo?u, który podczas turnieju w kategorii U-20 w zjednoczonych Emiratach Arabskich zdoby? z?oty medal. W doros?ej dru?ynie zadebiutowa? trzy lata pó?niej, 10 pa?dziernika 2006 roku w meczu z Chile. Najlepszy mecz rozegra? w finale Copa America 2007, kiedy to strzeli? jednego z goli w fina?owym spotkaniu z Argentyn? i wypracowa? drugiego. Obecnie ma na koncie siedem meczów i jednego gola. O przenosinach do Europy zadecydowa? natomiast udany wyst?p w m?odzie?owych mistrzostwach Ameryki Po?udniowej w 2002 roku. Ten turniej zawsze przyci?ga uwag? skautów klubów europejskich. "Gdy przyby?em do Sevilli, jedynym celem zespo?u by?o utrzymanie si? w lidze. Potem dojrzewa?em razem z dru?yn? do walki o wi?ksze cele. Decyduj?ce by?o przyj?cie Frederica Kanoute, zawodnika z innej bajki."

Numery. Dani Alves mówi o sobie, ?e jest wierny przyjacio?om. Potwierdza to ciekawa historia numerów, z jakimi wyst?puje. Najpierw w Sevilli nosi? na koszulce ósemk?, a to dlatego, ?e z tym numerem gra? jego przyjaciel, który z powodu kontuzji musia? przedwcze?nie zako?czy? karier? - Inti Podesta. Potem poprosi? czwórk?, gdy? by? to numer tak?e znanego mu osobi?cie Urugwajczyka Dario Silvy, który mia? akurat powa?ne problemy zdrowotne. Dzi?, w Barcelonie, nosi 20. Na razie nie zdradzi? dlaczego.

Ochota do gry. Dani jest ostatnim cz?owiekiem, który narzeka na przem?czenie. Ba, powiada nawet, ?e nieswojo si? czuje, kiedy w ?rodku tygodnia nie gra ?adnego meczu. "Najbardziej mi odpowiada rytm sobota - ?roda - sobota. Najlepiej przez ca?y sezon. Dopiero wtedy czuj?, ?e ?yj?."

Przes?dy. Dani Alves ho?duje kilku zwyczajom, kiedy zbli?a si? mecz. Zawsze zak?ada dwie bransoletki. Wychodzi na boisko zawsze praw? nog?.

Reprezentacja. "By? Brazylijczykiem i pi?karzem to najwspanialsza rzecz na ?wiecie. Gra w reprezentacji Canarinhos jest dla mnie najwa?niejsza" - mówi. I s?owa wciela w czyn. Z rado?ci? je?dzi na kolejne mecze, cho? u Dungi jest zaledwie numerem dwa na swojej pozycji, za Maiconem z Interu Mediolan, i rzadko dostaje okazj? pow?chania cho?by murawy. A podró?e tam i z powrotem s? przecie? d?ugie i m?cz?ce. "Nie ma to dla mnie najmniejszego znaczenia. Nawet je?li sto razy mia?bym pozosta? przez ca?y mecz na ?awce rezerwowych, zawsze pojad? na zgrupowanie kadry" - powiedzia? po ostatnim takim przypadku. K?opoty t?umaczy nast?puj?co: "Zawodnicy, którzy w bardzo m?odym wieku opu?cili kraj, nie s? doskonale znani przez miejscowych kibiców, maj? d?u?sz? drog? do podstawowej jedenastki."

Sevilla. Zawdzi?cza temu klubowi bardzo du?o, niemal wszystko. "Przyby?em tu w 2002 roku jako jeszcze dziecko, a opuszczam klub jako m??czyzna" - powiedzia?. Ju? latem 2007 roku doszed? do wniosku, ?e czas si? po?egna?. Chcia?a go Chelsea Londyn i mia? wielk? ochot? na przeprowadzk? na Wyspy, jednak klub nie chcia? go pu?ci?. Alves zastrajkowa?, a zmi?k? i wróci? na boisko dopiero po ?mierci kolegi z boiska Antonio Puerty, uznaj?c, ?e w tej sytuacji kontynuowanie protestu by?oby nie na miejscu. Min?? rok, niezbyt udany dla Alvesa oraz zespo?u, i prezydent Jose Maria Del Nido uzna?, ?e z niewolnika nie ma pracownika. Odda? obro?c? do Barcelony. "Zawsze chcia?em odej?? z Sevilli w?a?nie w ten sposób, za grube pieni?dze i frontowymi drzwiami. Cieszy mnie, ?e klub na mnie zarobi?,i mam nadziej?, ?e gdy wróc? na Estadio Ramon Sanchez Pizjuan w nowych barwach, zostan? przyja?nie przywitany. To przecie? zawsze b?dzie mój drugi dom" - mówi?. Tak te? si? sta?o w trzynastej kolejce tego sezonu, co dowodzi, ?e kibice wybaczyli swemu by?emu ulubie?cowi dawne fochy. A zdaniem prezydenta Del Nido, Dani Alves by? najlepszym futbolist? w historii tego klubu.

Tata. Najwa?niejsza osoba w ?yciu Daniego Alvesa. "Obieca?em mu, ?e zagram kiedy? w wielkim klubie i w reprezentacji Brazylii. Dlatego to jemu dedykuj? wyst?py w Barcelonie i w zespole Canarinhos."

UEFA. W barwach Sevilli zawodnik dwa razy zdoby? Puchar UEFA: w latach 2006 i 2007. W finale drugiej zwyci?skiej edycji nie popisa? si?, bo w dodatkowej serii rzutów karnych przestrzeli? jedenastk?. Na li?cie trofeów posiadanych przez pi?karza widniej? tak?e Superpuchar Europy 2006 oraz Superpuchar Hiszpanii 2007.

Zamierzenia. "Wygra? wszystko! Z tak? dru?yn?, z takim trenerem, je?li nie zdob?dziemy mistrzostwa Hiszpanii i nie zwyci??ymy w Lidze Mistrzów, b?dziemy frajerami. Bóg nam tego nigdy nie wybaczy!" - stwierdza.

Źródło: Pi?ka No?na PLUS
[3 komentarzy] [Dodaj komentarz]

Reklama
Nabór do redakcji BS
Główna wiadomość

Oficjalnie: Song w Barcelonie za 19 mln euro!

18.08.2012 | 18:09:30 | dodał: Rafał Ciosmak


Dziś dokładnie o godzinie 18:00 na oficjalnej stronie internetowej Barcelony pojawiła się informacja o osiągnięciu porozumienia z Arsenalem Londyn w sprawie transferu Alexa Songa....

Liczba komentarzy: 0
Pozostałe aktualności

Bramki z meczu Barcelona-Atletico Madryt w wysokiej rozdzielczości

25.12.2012 | 13:22:09 | dodał: Tomasz Michalski
Mamy dla Was gole ze spotkania pomiędzy Barceloną a Atletico Madryt. Trafienia dla Dumy Katalonii za...

Liczba komentarzy: 0

Bramki z meczu Rayo-Barcelona w wysokiej rozdzielczości

30.10.2012 | 19:20:10 | dodał: Tomasz Michalski
Mamy dla Was gole ze spotkania pomiędzy Rayo a Barceloną. Trafienia dla Dumy Katalonii zanotowali: ...

Liczba komentarzy: 0

Bramki z meczu Deportivo-Barcelona w wysokiej rozdzielczości

28.10.2012 | 16:42:50 | dodał: Tomasz Michalski
Mamy dla Was zaległe gole z szalenie emocjonującego i co najważniejsze wygranego spotkania pomiędzy ...

Liczba komentarzy: 0

Bramki z Grand Derby: Barcelona vs Real Madryt w wysokiej rozdzielczości

07.10.2012 | 23:23:43 | dodał: Tomasz Michalski
Mamy dla Was gole ze zremisowanego Grand Derby pomiędzy Barceloną a Realem Madryt.Oba trafienia dla ...

Liczba komentarzy: 0

Bramki z meczu Sevilla-Barcelona w wysokiej rozdzielczości

30.09.2012 | 00:22:13 | dodał: Tomasz Michalski
Mamy dla Was gole z wygranego spotkania pomiędzy Sevillą a Barceloną. Trafienia dla Dumy Katalonii w...

Liczba komentarzy: 0

Bramki z meczu Barcelona-Granada w wysokiej rozdzielczości

23.09.2012 | 01:04:24 | dodał: Tomasz Michalski
Mamy dla Was gole wygranego spotkania pomiędzy Barceloną a Granadą. Trafienia dla Dumy Katalonii w k...

Liczba komentarzy: 0

Bramki z meczu Getafe-Barcelona w wysokiej rozdzielczości

17.09.2012 | 00:45:17 | dodał: Tomasz Michalski
Mamy dla Was gole z wysoko wygranego spotkania pomiędzy Getafe a Barceloną. Trafienia dla Dumy Kata...

Liczba komentarzy: 0

Bramki z meczu Osasuna-Barcelona w wysokiej rozdzielczości

28.08.2012 | 15:30:31 | dodał: Tomasz Michalski
Mamy dla Was gole z wygranego spotkania pomiędzy Osasuną a Barceloną.Obydwie bramki dla Dumy Katalo...

Liczba komentarzy: 0

Bramki z meczu Barcelona-Real Sociedad w wysokiej rozdzielczości

20.08.2012 | 18:45:30 | dodał: Tomasz Michalski
Mamy dla Was gole z wysoko wygranego spotkania pomiędzy Barceloną a Realem Sociedad.Bramki dla Barce...

Liczba komentarzy: 0

Tello od początku, Piqué, Iniesta i Alexis na ławce

19.08.2012 | 20:10:07 | dodał: Rafał Ciosmak


Tito...

Liczba komentarzy: 01.FC Barcelona58
2.Real Madryt51
3.Villarreal CF42
4.Valencia CF40
5.RCD Espanyol37
6.Athletic Club32
Zobacz pełną tabelę »

Hercules - FC Barcelona
21. kolejka ligowa
29.01.2011
UD Almería - FC Barcelona
1/2 CdR
02.02.2011


W dniu dzisiejszym nikt nie obchodzi urodzin


Sklep pi?karski FC Barcelona Nike

On-line na stronie:
Regulamin strony »"Z Realem zawsze jest tak samo. Oni nie chcieli grać z nami w piłkę nawet na własnym stadionie."

Gerard Piqué.
Sonda na BS
Czy Oriol Romeu powinien porócić latem do Barcelony?

Tak, to młody, utalentowany zawodnik, warto wydać na niego 10 milionów euro
Nie, jest niepotrzebny, mamy mnóstwo graczy na jego pozycję
Partnerzy Barca Serwis
asroma.plbocajuniors.pl